نقاط ضعف شما، موضوع آموزش ما

چراغ نه تنها با استفاده از نقاط قوت توانمندی های شما، فرصت شغلی به شما پیشنهاد می‌دهد، بلکه با شناخت ضعف شما، آموزش هایی برای رفع این موضوع ارائه می‌دهد
تهیه شده توسط چراغ
تهیه شده توسط چراغ
تهیه شده توسط چراغ
بیش از 50 آموزش اختصاصی

اپلیکیشن چراغ رو دانلود کن

کار پیدا کن، متخصص پیدا کن،‌آموزش ببین
امکان دانلود از استورها را ندارید؟دریافت مستقیم