آموزش اکسل پیشرفته

چراغ
درباره دوره آموزشی

آموزش اکسل پیشرفتهآموزش مایکروسافت اکسل شامل ۱۵ فصل می‌باشد که ۷ فصل آن درمقدماتی و ۸ فصل آن از فصل هشتم تاپانزدهم در آموزش اکسل پیشرفته ارائه می‌شود.


 آموزش اکسل پیشرفته در ۸ فصل با عناوین زیر در ۸ فایل ویدیویی ارائه می‌گردد:


- فصل هشتم { اصول كار با فرمولها و عملگرها، آشنايي با توابع، استفاده از Function Wizard   ، اصول كار با توابع   کاربردی : ( Sum، Average ،   Max ، Min، Count) }


- فصل نهم { اصول کاربا توابع شرطی : ( تابع    If ، تابع      Sumif و  Sumifs ، تابع    Countif ) ، مفهوم خطاها و روش رفع آنها }


- فصل دهم { اصول کار با توابع مالی : ( تابع  Pmt، تابع Fv  ، تابع   Rate ) ، اصول کاربا توابع متنی : ( توابع    Left و Right و Mid  ) }


- فصل یازدهم { اصول کار با توابع جستجو : ( تابع  V lookup  ، تابع     H lookup ) ،     اصول كار با Subtotal  ، اصول کار با     Data Table ، تحلیل حساسیت : ( Goal Seek ، What If Analysis) }


- فصل دوازدهم { اصول ايجاد ليست، اصول ايجاد فرم ورود اطلاعات، کار با Validation   }


- فصل سیزدهم { اصول ایجاد ماکروها : ( ایجاد ماکرو و نامگذاری، قالب بندی ماکرو، تعیین نسبی یا مطلق بودن محدوده ها، تعیین کلید میانبر Shortcut ، حذف ماکرو) ، درج فایل  از برنامه های دیگر در Excel }


- فصل چهاردهم { اصول کار با  نماها (View) : ( نمای   Normal، نمای   page Layout ، نمای Page Break Preview   ، نمای  Custom  View ) ، اصول ثابت نگه داشتن سطر و ستون  ( (Freeze }


- فصل پانزدهم { اصول استفاده از پيش نمايش چاپ ، تنظیمات   چاپ : ( اصول تنظيم  حاشيه ها  و جهت صفحات، اصول اضافه كردن Print Title  ، اصول تغيير اندازه كاغذ و  Print Scale ، تعیین کیفیت چاپ ،  تنظیمات سرصفحه  و پاصفحه    (Header & Footer) ، تنظیمات Sheet  ) }


مدرس: استاد پروین نعمتی


مدت زمان: ۴ ساعت
پیش نمایش دوره
ویدیو‌های این دوره
  • فصل هشتم

  • فصل نهم

  • فصل دهم

  • فصل یازدهم

  • فصل دوازدهم

  • فصل سیزدهم

  • فصل چهاردهم

  • فصل پانزدهم