آموزش حسابداری شرکت بازرگانی

( بدون نظر )
معرفی دوره
حسابداری متوسطه
معرفی دوره
حسابداری متوسطه پیش نمایش
آموزش حسابداری شرکت بازرگانی
( بدون نظر )
دکتر نوید جوادی
استاد دانشگاه
(تولید شده توسط چراغ)

آموزش حسابداری متوسطه در ۱۸ بخش آموزش حسابداری در شرکتهای بازرگانی به صورت کاربردی با عناوین زیر می‌باشد:

- بخش اول:  فروش کالا، خرید کلا، برگشت از فروش، برگشت از خرید، انواع تخفیفات، تمرین برای ثبتهای حسابداری بازرگانی
- بخش دوم:  ادامه تمرین برای ثبت های حسابداری بازرگانی
- بخش سوم: معیوب بودن کالای خریداری شده، معیوب بودن کالای فروخته شده، تمرین برای ثبت های حسابداری بازرگانی
- بخش چهارم: اصلاح حسابها، تمرین برای ثبتهای حسابداری بازرگانی
- بخش پنجم: ادامه اصلاحی حسابها، تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده، تهیه صورت های مالی
- بخش ششم: دفاتر کل، تهیه صورت های مالی، بستن حسابهای موقت، بستن حسابهای دائمی
- بخش هفتم: مثال جامع برای شرکتهای بازرگانی
- بخش هشتم: ادامه مثال جامع برای شرکتهای بازرگانی، اصلاحی حسابها، تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده، تهیه صورت های مالی، دفاتر کل، تهیه صورت های مالی، بستن حسابهای موقت، بستن حسابهای دائمی
- بخش نهم: معرفی سیستم ثبت دائمی، معرفی سیستم ثبت ادواری، انجام ثبتهای فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای خرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای برگشت ازخرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی خرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای برگشت از فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای هزینه حمل در سیستم ثبت دایمی و ادواری
- بخش دهم: مثال جامع برای : انجام ثبتهای فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای خرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای برگشت ازخرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی خرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای برگشت از فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای هزینه حمل در سیستم ثبت دایمی و ادواری، تطبیق روش ادواری و دایمی
- بخش یازدهم: مثال جامع برای سیستم ثبت دائمی
- بخش دوازدهم: مثال جامع برای : انجام ثبتهای فروش در سیستم ثبت دایمی، انجام ثبتهای خرید در سیستم ثبت دایمی، انجام ثبتهای برگشت ازخرید در سیستم ثبت دایمی، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی خرید در سیستم ثبت دائمی، انجام ثبتهای برگشت از فروش در، سیستم ثبت دائمی، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی فروش در سیستم ثبت دائمی، انجام ثبتهای هزینه حمل در سیستم ثبت دائمی، انجام سایر ثبت های حسابداری، تهیه صورت سود وزیان در سیتم ثبت دائمی به همراه مثال عددی
- بخش سیزدهم:  معرفی کامل روش fifio، معرفی کامل روش lifio، معرفی کامل روش میانگین موزون، معرفی کامل روش شناسایی ویژه، مثال عددی برای روش fifo، تهیه کاردکس به روش fifo، انجام ثبت های مربوط به روش fifo
- بخش چهاردهم:  معرفی کامل روش lifio، معرفی کامل روش میانگین موزون، مثال عددی برای روش lifio، تهیه کاردکس به روش lifio، انجام ثبت های مربوط به روش lifio، مثال عددی برای روش میانگین موزون، تهیه کاردکس به روش میانگین موزو ن، انجام ثبتهای مربوط به روش میانگین موزون
- بخش پانزدهم: معرفی کامل روش شناسایی ویژه، مثال عددی برای روش شناسایی ویژه، تهیه کاردکس به روش روش شناسایی ویژه، انجام ثبتهای مربوط به روش شناسایی ویژه
- بخش شانزدهم: مثال جامع برای تهیه کاردکس به روش fifo، انجام ثبت های مربوط به روش fifo
- بخش هفدهم: مثال جامع برای تهیه کاردکس به روش lifio، انجام ثبت های مربوط به روش lifio
- بخش هجدهم: مثال عددی برای روش میانگین موزون، تهیه کاردکس به روش میانگین موزون، انجام ثبت های مربوط به روش میانگین موزون، مثال عددی برای روش شناسایی ویژه، تهیه کاردکس به روش روش شناسایی ویژه، انجام ثبت های مربوط به روش شناسایی ویژه
خلاصه سرفصل ها

آموزش حسابداری متوسطه در ۱۸ بخش آموزش حسابداری در شرکتهای بازرگانی به صورت کاربردی با عناوین زیر می‌باشد:

- بخش اول:  فروش کالا، خرید کلا، برگشت از فروش، برگشت از خرید، انواع تخفیفات، تمرین برای ثبتهای حسابداری بازرگانی
- بخش دوم:  ادامه تمرین برای ثبت های حسابداری بازرگانی
- بخش سوم: معیوب بودن کالای خریداری شده، معیوب بودن کالای فروخته شده، تمرین برای ثبت های حسابداری بازرگانی
- بخش چهارم: اصلاح حسابها، تمرین برای ثبتهای حسابداری بازرگانی
- بخش پنجم: ادامه اصلاحی حسابها، تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده، تهیه صورت های مالی
- بخش ششم: دفاتر کل، تهیه صورت های مالی، بستن حسابهای موقت، بستن حسابهای دائمی
- بخش هفتم: مثال جامع برای شرکتهای بازرگانی
- بخش هشتم: ادامه مثال جامع برای شرکتهای بازرگانی، اصلاحی حسابها، تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده، تهیه صورت های مالی، دفاتر کل، تهیه صورت های مالی، بستن حسابهای موقت، بستن حسابهای دائمی
- بخش نهم: معرفی سیستم ثبت دائمی، معرفی سیستم ثبت ادواری، انجام ثبتهای فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای خرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای برگشت ازخرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی خرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای برگشت از فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای هزینه حمل در سیستم ثبت دایمی و ادواری
- بخش دهم: مثال جامع برای : انجام ثبتهای فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای خرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای برگشت ازخرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی خرید در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای برگشت از فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری، انجام ثبتهای هزینه حمل در سیستم ثبت دایمی و ادواری، تطبیق روش ادواری و دایمی
- بخش یازدهم: مثال جامع برای سیستم ثبت دائمی
- بخش دوازدهم: مثال جامع برای : انجام ثبتهای فروش در سیستم ثبت دایمی، انجام ثبتهای خرید در سیستم ثبت دایمی، انجام ثبتهای برگشت ازخرید در سیستم ثبت دایمی، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی خرید در سیستم ثبت دائمی، انجام ثبتهای برگشت از فروش در، سیستم ثبت دائمی، انجام ثبتهای تخفیفات نقدی فروش در سیستم ثبت دائمی، انجام ثبتهای هزینه حمل در سیستم ثبت دائمی، انجام سایر ثبت های حسابداری، تهیه صورت سود وزیان در سیتم ثبت دائمی به همراه مثال عددی
- بخش سیزدهم:  معرفی کامل روش fifio، معرفی کامل روش lifio، معرفی کامل روش میانگین موزون، معرفی کامل روش شناسایی ویژه، مثال عددی برای روش fifo، تهیه کاردکس به روش fifo، انجام ثبت های مربوط به روش fifo
- بخش چهاردهم:  معرفی کامل روش lifio، معرفی کامل روش میانگین موزون، مثال عددی برای روش lifio، تهیه کاردکس به روش lifio، انجام ثبت های مربوط به روش lifio، مثال عددی برای روش میانگین موزون، تهیه کاردکس به روش میانگین موزو ن، انجام ثبتهای مربوط به روش میانگین موزون
- بخش پانزدهم: معرفی کامل روش شناسایی ویژه، مثال عددی برای روش شناسایی ویژه، تهیه کاردکس به روش روش شناسایی ویژه، انجام ثبتهای مربوط به روش شناسایی ویژه
- بخش شانزدهم: مثال جامع برای تهیه کاردکس به روش fifo، انجام ثبت های مربوط به روش fifo
- بخش هفدهم: مثال جامع برای تهیه کاردکس به روش lifio، انجام ثبت های مربوط به روش lifio
- بخش هجدهم: مثال عددی برای روش میانگین موزون، تهیه کاردکس به روش میانگین موزون، انجام ثبت های مربوط به روش میانگین موزون، مثال عددی برای روش شناسایی ویژه، تهیه کاردکس به روش روش شناسایی ویژه، انجام ثبت های مربوط به روش شناسایی ویژه
1 فصل (18 درسنامه )
5 ساعت و 7 دقیقه
حسابداری متوسطه (18 درسنامه )
5 ساعت و 7 دقیقه
نظر کاربران1 نظر
سیدایمان باقری1 سال پیش
سلام۰ واقعا عالی
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
دکتر نوید جوادی
استاد دانشگاه
تاریخ انتشار: 1398/9/16
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
39,000 تومان
30,000 تومان
حسابداری متوسطه (18 درسنامه )
5 ساعت و 7 دقیقه
01
21:25
ثبت های حسابداری بازرگانی بخش 1
21:25
02
16:42
ثبت های حسابداری بازرگانی بخش 2
16:42
03
16:48
معیوب بودن کالای خریداری شده و فروخته شده
16:48
04
16:53
اصلاح حسابها
16:53
05
16:15
تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده، تهیه صورت های مالی
16:15
06
16:26
دفاتر کل، تهیه صورت های مالی، بستن حسابهای موقت، بستن حسابهای دائمی
16:26
07
17:00
مثال جامع برای شرکتهای بازرگانی بخش 1
17:00
08
15:41
مثال جامع برای شرکتهای بازرگانی بخش 2
15:41
09
18:56
معرفی سیستم ثبت دائمی، معرفی سیستم ثبت ادواری
18:56
10
15:36
مثال جامع انجام ثبتهای فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری
15:36
11
14:35
مثال جامع برای سیستم ثبت دائمی
14:35
12
13:44
مثال جامع انجام ثبتهای خرید و فروش در سیستم ثبت دایمی
13:44
13
20:30
معرفی کامل روش fifio ، lifio، و روش میانگین موزون
20:30
14
17:31
مثال عددی برای روش lifio و روش میانگین موزون تهیه کاردکس به روش lifio و روش میانگین موزون
17:31
15
12:34
معرفی کامل روش شناسایی ویژه به همراه مثال
12:34
16
19:08
مثال جامع برای تهیه کاردکس به روش fifo، انجام ثبت های مربوط به روش fifo
19:08
17
16:11
مثال جامع برای تهیه کاردکس به روش lifio، انجام ثبت های مربوط به روش lifio
16:11
18
16:24
مثال عددی برای روش میانگین موزون، تهیه کاردکس به روش میانگین موزون
16:24
حسابداری متوسطه (18 درسنامه )
5 ساعت و 7 دقیقه
01
21:25
ثبت های حسابداری بازرگانی بخش 1
21:25
02
16:42
ثبت های حسابداری بازرگانی بخش 2
16:42
03
16:48
معیوب بودن کالای خریداری شده و فروخته شده
16:48
04
16:53
اصلاح حسابها
16:53
05
16:15
تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده، تهیه صورت های مالی
16:15
06
16:26
دفاتر کل، تهیه صورت های مالی، بستن حسابهای موقت، بستن حسابهای دائمی
16:26
07
17:00
مثال جامع برای شرکتهای بازرگانی بخش 1
17:00
08
15:41
مثال جامع برای شرکتهای بازرگانی بخش 2
15:41
09
18:56
معرفی سیستم ثبت دائمی، معرفی سیستم ثبت ادواری
18:56
10
15:36
مثال جامع انجام ثبتهای فروش در سیستم ثبت دایمی و ادواری
15:36
11
14:35
مثال جامع برای سیستم ثبت دائمی
14:35
12
13:44
مثال جامع انجام ثبتهای خرید و فروش در سیستم ثبت دایمی
13:44
13
20:30
معرفی کامل روش fifio ، lifio، و روش میانگین موزون
20:30
14
17:31
مثال عددی برای روش lifio و روش میانگین موزون تهیه کاردکس به روش lifio و روش میانگین موزون
17:31
15
12:34
معرفی کامل روش شناسایی ویژه به همراه مثال
12:34
16
19:08
مثال جامع برای تهیه کاردکس به روش fifo، انجام ثبت های مربوط به روش fifo
19:08
17
16:11
مثال جامع برای تهیه کاردکس به روش lifio، انجام ثبت های مربوط به روش lifio
16:11
18
16:24
مثال عددی برای روش میانگین موزون، تهیه کاردکس به روش میانگین موزون
16:24
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا