آموزش حسابداری مالی

( بدون نظر )
معرفی دوره
اقلام و عناصر ترازنامه
تراکنش های مالی و صورت مغایرت بانکی
تهیه ی صورت مغایرت بانکی
صورت مغایرت بانکی-مانده واقعی
صورت مغایرت بانکی نهایی بعد از اصلاحات
مطالبات و حسابهای دریافتنی
روشهای ذخیره گیری سرفصل ها
مثال ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول
مثال ذخایر مطالبات و حسابهای دریافتنی-کاهش ارزش حسابهای دریافتنی
گسترده از مباحث پیشرفته حسابداری
نحوه ثبت های اصلاح و تهیه صورت های مالی و دفاتر
دارایی های ثابت
نحوه محاسبه ی استهلاک
خروج دارایی های ثابت
معاوضه و علل معاوضه
بدهی ها
ذخیره ی مالیات،مالیات بر درآمد
اقلامی از بدهی های جاری.معرفی بدهی های بلندمدت
اوراق مشارکت
حقوق و دستمزد
نحوه حسابداری پیمانکاری
پیش نمایش
معرفی دوره
اقلام و عناصر ترازنامه پیش نمایش
تراکنش های مالی و صورت مغایرت بانکی پیش نمایش
تهیه ی صورت مغایرت بانکی پیش نمایش
صورت مغایرت بانکی-مانده واقعی پیش نمایش
صورت مغایرت بانکی نهایی بعد از اصلاحات پیش نمایش
مطالبات و حسابهای دریافتنی پیش نمایش
روشهای ذخیره گیری سرفصل ها پیش نمایش
مثال ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول پیش نمایش
مثال ذخایر مطالبات و حسابهای دریافتنی-کاهش ارزش حسابهای دریافتنی پیش نمایش
گسترده از مباحث پیشرفته حسابداری پیش نمایش
نحوه ثبت های اصلاح و تهیه صورت های مالی و دفاتر پیش نمایش
دارایی های ثابت پیش نمایش
نحوه محاسبه ی استهلاک پیش نمایش
خروج دارایی های ثابت پیش نمایش
معاوضه و علل معاوضه پیش نمایش
بدهی ها پیش نمایش
ذخیره ی مالیات،مالیات بر درآمد پیش نمایش
اقلامی از بدهی های جاری.معرفی بدهی های بلندمدت پیش نمایش
اوراق مشارکت پیش نمایش
حقوق و دستمزد پیش نمایش
نحوه حسابداری پیمانکاری پیش نمایش
پیش نمایش پیش نمایش
آموزش حسابداری مالی
( بدون نظر )
دکتر نوید جوادی
استاد دانشگاه
(تولید شده توسط چراغ)
حسابداری مالی
خلاصه سرفصل ها
حسابداری مالی
22 فصل (29 درسنامه )
10 ساعت و 8 دقیقه
اقلام و عناصر ترازنامه (1 درسنامه )
21 دقیقه
تراکنش های مالی و صورت مغایرت بانکی (1 درسنامه )
20 دقیقه
تهیه ی صورت مغایرت بانکی (1 درسنامه )
19 دقیقه
صورت مغایرت بانکی-مانده واقعی (1 درسنامه )
20 دقیقه
صورت مغایرت بانکی نهایی بعد از اصلاحات (1 درسنامه )
20 دقیقه
مطالبات و حسابهای دریافتنی (1 درسنامه )
20 دقیقه
روشهای ذخیره گیری سرفصل ها (1 درسنامه )
20 دقیقه
مثال ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول (1 درسنامه )
20 دقیقه
مثال ذخایر مطالبات و حسابهای دریافتنی-کاهش ارزش حسابهای دریافتنی (1 درسنامه )
21 دقیقه
گسترده از مباحث پیشرفته حسابداری (2 درسنامه )
40 دقیقه
نحوه ثبت های اصلاح و تهیه صورت های مالی و دفاتر (1 درسنامه )
19 دقیقه
دارایی های ثابت (1 درسنامه )
20 دقیقه
نحوه محاسبه ی استهلاک (2 درسنامه )
43 دقیقه
خروج دارایی های ثابت (1 درسنامه )
21 دقیقه
معاوضه و علل معاوضه (1 درسنامه )
21 دقیقه
بدهی ها (1 درسنامه )
21 دقیقه
ذخیره ی مالیات،مالیات بر درآمد (1 درسنامه )
21 دقیقه
اقلامی از بدهی های جاری.معرفی بدهی های بلندمدت (1 درسنامه )
21 دقیقه
اوراق مشارکت (1 درسنامه )
20 دقیقه
حقوق و دستمزد (4 درسنامه )
1 ساعت و 25 دقیقه
نحوه حسابداری پیمانکاری (4 درسنامه )
1 ساعت و 23 دقیقه
پیش نمایش (0 درسنامه )
2 دقیقه
نظر کاربران1 نظر
سیدایمان باقری1 سال پیش
سلام۰ واقعا اموزشها عالی هستن۰
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
دکتر نوید جوادی
استاد دانشگاه
تاریخ انتشار: 1399/11/4
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
60,000 تومان
44,000 تومان
اقلام و عناصر ترازنامه (1 درسنامه )
21 دقیقه
تراکنش های مالی و صورت مغایرت بانکی (1 درسنامه )
20 دقیقه
تهیه ی صورت مغایرت بانکی (1 درسنامه )
19 دقیقه
صورت مغایرت بانکی-مانده واقعی (1 درسنامه )
20 دقیقه
صورت مغایرت بانکی نهایی بعد از اصلاحات (1 درسنامه )
20 دقیقه
مطالبات و حسابهای دریافتنی (1 درسنامه )
20 دقیقه
روشهای ذخیره گیری سرفصل ها (1 درسنامه )
20 دقیقه
مثال ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول (1 درسنامه )
20 دقیقه
مثال ذخایر مطالبات و حسابهای دریافتنی-کاهش ارزش حسابهای دریافتنی (1 درسنامه )
21 دقیقه
گسترده از مباحث پیشرفته حسابداری (2 درسنامه )
40 دقیقه
نحوه ثبت های اصلاح و تهیه صورت های مالی و دفاتر (1 درسنامه )
19 دقیقه
دارایی های ثابت (1 درسنامه )
20 دقیقه
نحوه محاسبه ی استهلاک (2 درسنامه )
43 دقیقه
خروج دارایی های ثابت (1 درسنامه )
21 دقیقه
معاوضه و علل معاوضه (1 درسنامه )
21 دقیقه
بدهی ها (1 درسنامه )
21 دقیقه
ذخیره ی مالیات،مالیات بر درآمد (1 درسنامه )
21 دقیقه
اقلامی از بدهی های جاری.معرفی بدهی های بلندمدت (1 درسنامه )
21 دقیقه
اوراق مشارکت (1 درسنامه )
20 دقیقه
حقوق و دستمزد (4 درسنامه )
1 ساعت و 25 دقیقه
نحوه حسابداری پیمانکاری (4 درسنامه )
1 ساعت و 23 دقیقه
پیش نمایش (0 درسنامه )
2 دقیقه
اقلام و عناصر ترازنامه (1 درسنامه )
21 دقیقه
تراکنش های مالی و صورت مغایرت بانکی (1 درسنامه )
20 دقیقه
تهیه ی صورت مغایرت بانکی (1 درسنامه )
19 دقیقه
صورت مغایرت بانکی-مانده واقعی (1 درسنامه )
20 دقیقه
صورت مغایرت بانکی نهایی بعد از اصلاحات (1 درسنامه )
20 دقیقه
مطالبات و حسابهای دریافتنی (1 درسنامه )
20 دقیقه
روشهای ذخیره گیری سرفصل ها (1 درسنامه )
20 دقیقه
مثال ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول (1 درسنامه )
20 دقیقه
مثال ذخایر مطالبات و حسابهای دریافتنی-کاهش ارزش حسابهای دریافتنی (1 درسنامه )
21 دقیقه
گسترده از مباحث پیشرفته حسابداری (2 درسنامه )
40 دقیقه
نحوه ثبت های اصلاح و تهیه صورت های مالی و دفاتر (1 درسنامه )
19 دقیقه
دارایی های ثابت (1 درسنامه )
20 دقیقه
نحوه محاسبه ی استهلاک (2 درسنامه )
43 دقیقه
خروج دارایی های ثابت (1 درسنامه )
21 دقیقه
معاوضه و علل معاوضه (1 درسنامه )
21 دقیقه
بدهی ها (1 درسنامه )
21 دقیقه
ذخیره ی مالیات،مالیات بر درآمد (1 درسنامه )
21 دقیقه
اقلامی از بدهی های جاری.معرفی بدهی های بلندمدت (1 درسنامه )
21 دقیقه
اوراق مشارکت (1 درسنامه )
20 دقیقه
حقوق و دستمزد (4 درسنامه )
1 ساعت و 25 دقیقه
نحوه حسابداری پیمانکاری (4 درسنامه )
1 ساعت و 23 دقیقه
پیش نمایش (0 درسنامه )
2 دقیقه
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا