14

موقعیت شغلی و آگهی استخدام ایوانکی

سیم راد سما
سیم راد سما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
15 روز پیش
مهندس مکانیک - ایوانکی
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
19 روز پیش
کارشناس مهندسی صنایع
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
19 روز پیش
کارشناس طراحی صنعتی - آقا
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
19 روز پیش
کارشناس مهندسی صنایع
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
مدیر اداری و منابع انسانی
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فنی و مهندسی - ایوانکی
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس اداری - ایوانکی
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس تحقیق و توسعه
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس پشتیبان شبکه و کامپیوتر - ایوانکی
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس تولید محتوا
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
تکنسین ارشد نگهداری و تعمیرات (آقا)
سیم راد سما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس تضمین کیفیت(ایوانکی-آقا)
سیم راد سما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
مدیر انبار (ایوانکی-آقا)
سیم راد سما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش