20

موقعیت شغلی و آگهی استخدام هشتگرد

کارشناس مالی (اموال و دارایی ثابت) - آقا
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس بسته بندی
شیوا البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
12 روز پیش
مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت - آقا
شیوا البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
12 روز پیش
سرپرست بازاریابی تجاری
شیوا البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
14 روز پیش
سرپرست اداری و کارگزینی
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
1 ماه پیش
1 ماه پیش
کارشناس مالی (اموال و دارایی ثابت) - آقا
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس بازرگانی داخلی - آقا
شیوا البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس مالی - آقا
شیوا البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس برنامه ریزی - فیروزکوه
شیوا البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس مالی
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس خرید داخلی
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس حسابداری صنعتی - آقا
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
3 ماه پیش
سرپرست برنامه ریزی فروش - آقا
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
3 ماه پیش
سرپرست تولید - آقا
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس طراحی
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
4 ماه پیش
بازرس فرایند تولید
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
4 ماه پیش
کارشناس اداری
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
4 ماه پیش
سرپرست IT
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
4 ماه پیش
کارشناس حسابداری صنعتی - آقا
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
4 ماه پیش