5

موقعیت شغلی و آگهی استخدام خبرنگاری و رسانه

خبرنگار
تهران، تهران
تمام وقت
12 روز پیش
ویراستار (ادبی نگارشی)
تهران، تهران
تمام وقت
15 روز پیش
ویراستار علمی
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
ویراستار فنی
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
ویراستار
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش