11

موقعیت شغلی و آگهی استخدام مترجم انگلیسی

مترجم زبان انگلیسی
تهران، تهران
تمام وقت
18 روز پیش
مترجم زبان انگلیسی - خانم
شمس الهدا تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش
کارشناس ارزیابی ترجمه
ترجمیک تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
24 روز پیش
کارشناس مترجمی زبان انگلیسی (مشهد)
پردازش اطلاعات مالی پارت خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم زبان انگلیسی (خانم)
تک ران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم زبان انگلیسی
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم فرم زن (خانم-کرمانشاه)
دارالترجمه رسمی مهاجر کرمانشاه، کرمانشاه
کرمانشاه، کرمانشاه
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم (مشهد)
بازتاب خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم
دارالترجمه فرنام تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
مترجم انگلیسی (دورکاری)
ایران تام تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
مترجم (دورکاری)
آموزشگاه سیوان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 ماه پیش