16

موقعیت شغلی و آگهی استخدام ترجمه

مترجم زبان انگلیسی
تهران، تهران
تمام وقت
18 روز پیش
مترجم زبان انگلیسی - خانم
شمس الهدا تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش
کارشناس ارزیابی ترجمه
ترجمیک تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
24 روز پیش
کارشناس مترجمی زبان انگلیسی (مشهد)
پردازش اطلاعات مالی پارت خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم زبان روسی (بوشهر-آقا)
بوشهر، بوشهر
تمام وقت
1 ماه پیش
مترجم زبان فرانسه
دفتر ترجمه رسمی 871 تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
مترجم زبان انگلیسی (خانم)
تک ران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم زبان آلمانی
تک ران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم زبان انگلیسی
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم فرم زن (خانم-کرمانشاه)
دارالترجمه رسمی مهاجر کرمانشاه، کرمانشاه
کرمانشاه، کرمانشاه
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم (مشهد)
بازتاب خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
2 ماه پیش
مترجم
دارالترجمه فرنام تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
مترجم زبان های خارجی
ساحل آفتاب تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
مترجم عربی (دورکاری)
ایران تام تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
مترجم انگلیسی (دورکاری)
ایران تام تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
مترجم (دورکاری)
آموزشگاه سیوان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 ماه پیش