اکسل مقدماتی

چراغ
درباره دوره آموزشی

آموزش اکسل مقدماتیآموزش مایکروسافت اکسل ۲۰۱۶  شامل ۱۵ فصل می‌باشد که ۷ فصل آن در آموزش اکسل مقدماتی و ۸ فصل آن از فصل هشتم تاپانزدهم در پیشرفته ارائه می‌شود.


آموزش اکسل مقدماتی در ۷ فصل با عناوین زیر در ۷ فایل ویدیویی ارائه می‌گردد:


- فصل اول { اصول كار با محيط Excel   : ( نوار Ribbon)  ) ، نوار عنوان   ((Title Bar  ، نوار منو   (Menu Bar) ، نوار ابزار    (Tools  Bar) ، نوارابزار دسترسي سريع        (Quick Access)  ، نوار فرمول  (Formula Bar)، برگ یا صفحه   or  Sheet) Work Sheet)، سرسطرها و سرستونها ، نوار پيمايش   (Scroll Bar)  ، نوار وضعيت      (Status Bar)،  آشنايي با تعاريف و اصطلاحات صفحه گسترده : ( مفهوم كارپوشه(Workbook)   ، مفهوم كاربرگ(Worksheet)، ساختار يك كاربرگ ( Worksheet))}


- فصل دوم { اصول کاربا فایلها : ( ذخيره كردن Workbook    ، ايجاد يك    Workbook جديد ، باز كردن كارپوشه Workbook  موجود)، ايجاد واستفاده از يك الگو (  Template )   : ( مفهوم الگو (Template)  ، مراحل ايجاد يك الگو   Template استفاده از الگو (( Template  )، اصول اضافه كردن وحذف سطر و ستون : ( اضافه كردن سطروستون، حذف کردن  سطر و ستون)، اصول تعيين عرض ستون ها و ارتفاع سطرها : ( تغيير ارتفاع سطر ، تغيير عرض ستون )، انتخاب همجوار وپراکنده سطرها و ستون ها و سلها }


- فصل سوم { اصول جابجايي بين كاربرگها ، اصول نام گذاري كاربرگها ، اصول حذف و اضافه كردن كاربرگها ، اصول كپي و انتقال كاربرگها، اصول حفاظت از كاربرگها : ( حفاظت از     Workbook ، حفاظت از Worksheet )، اصول مخفي كردن سطرها، ستونها و كاربرگها : (مخفي كردن سطر، مخفي كردن ستون، مخفي كردن كاربرگ    Sheet  ) }


- فصل چهارم { اصول قالب بندي اعداد : ( شيوه نمايش اعداد، تاريخ،واحدپول ‘ساعت ومتن، ترازبندي محتويات سلول، خصوصيات قلم ، خصوصيات كادر سلول، رنگ آميزي سلول و محتويات آن ، كپي كردن قالب بندي سلول ، حذف قالب  بندي سلول )}


- فصل پنجم { اصول پركردن خودكار سلولها (Auto Fill) ، 2اصول آدرس دهي مطلق و نسبي }


- فصل ششم { مرتب سازی داده ها (Sort) : (اصول مرتب كردن سطرها و ستونهاي ليست)، فیلتر کردن جدول     (  Filter) }


- فصل هفتم { اصول ايجاد نمودار ، اصول انتقال و تغيير اندازه نمودار ، اصول قالب بندي و ويرايش اشيا در نمودار ، اصول تغيير نوع نمودار، اصول تغییر محدوده جدول داده، اصول اضافه كردن Gridlines   ، اصول قالب بندي سري داده و محورهاي نمودار ، اصول كار با نمودار سه بعدي }


مدرس: استاد پروین نعمتی


مدت زمان: ۳ ساعت و نیم
پیش نمایش دوره
ویدیو‌های این دوره

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم