آموزش قوانین کار و قرارداد

( بدون نظر )
معرفی دوره
قوانین کار و قرارداد کاری
معرفی دوره
قوانین کار و قرارداد کاری پیش نمایش
آموزش قوانین کار و قرارداد
( بدون نظر )
شهاب افشار اردبیلی
وکیل پایه یک دادگستری
(تولید شده توسط چراغ)

در آموزش ویدیویی قوانین کار و قرارداد، موارد مهم و کاربردی درباره حق و تکلیف بین کارگر و کارفرما و روابط بین کارگر و کارفرما را  بیان می‌شود. تاریخچه حق و تکلیفی که بین کارگر و کارفرما بوده و اتفاقاتی که می‌افتاده است دلیل وضع این قوانینی است که الان وجود دارد. لازم به ذکر است که این قوانین کمک می¬کند که اقتصاد و مبانی اقتصادی چرخه بهتری داشته باشد. در اینجا به تعریف واژه‌های کارگر، کارفرما، حق السعی و  دیگر اصطلاحاتی که در قراردادکاری و روابط بین کارگر و کارفرما به کار می‌رود می‌پردازیم. با تماشای این ویدیوها، به اصول و باید و نبایدهای قرارداد کاری و مواردی که باید به عنوان کارفرما یا کارجو بدانید آشنا خواهید شد.

خلاصه سرفصل ها

در آموزش ویدیویی قوانین کار و قرارداد، موارد مهم و کاربردی درباره حق و تکلیف بین کارگر و کارفرما و روابط بین کارگر و کارفرما را  بیان می‌شود. تاریخچه حق و تکلیفی که بین کارگر و کارفرما بوده و اتفاقاتی که می‌افتاده است دلیل وضع این قوانینی است که الان وجود دارد. لازم به ذکر است که این قوانین کمک می¬کند که اقتصاد و مبانی اقتصادی چرخه بهتری داشته باشد. در اینجا به تعریف واژه‌های کارگر، کارفرما، حق السعی و  دیگر اصطلاحاتی که در قراردادکاری و روابط بین کارگر و کارفرما به کار می‌رود می‌پردازیم. با تماشای این ویدیوها، به اصول و باید و نبایدهای قرارداد کاری و مواردی که باید به عنوان کارفرما یا کارجو بدانید آشنا خواهید شد.

1 فصل (49 درسنامه )
49 دقیقه
قوانین کار و قرارداد کاری (49 درسنامه )
49 دقیقه
نظر کاربران0 نظر
نظری ثبت نشده.
مشاغل مرتبط
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
شهاب افشار اردبیلی
وکیل پایه یک دادگستری
تاریخ انتشار: 1398/8/5
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
7,000 تومان
5,000 تومان
قوانین کار و قرارداد کاری (49 درسنامه )
49 دقیقه
01
1:02
موارد مهم و کاربردی حق و تکلیف روابط بین کارگر و کارفرما
1:02
02
1:07
معانی کلمات کارگر، کارفرما و کارگاه
1:07
03
0:55
کارفرما کیست؟
0:55
04
1:00
حق السعی چیست؟
1:00
05
1:00
قرارداد به دو قسمت تقسیم می شود
1:00
06
1:00
پیش زمینه قرارداد
1:00
07
1:00
مشخص شدن موضوع کار و موضوع روابط در زمان عقد قرارداد
1:00
08
1:00
عقد قرارداد با کارفرما یا نماینده کارفرما
1:00
09
1:00
ممنوعیت به کارگیری اجباری افراد به کار
1:00
10
1:00
شرایط اساسی قرارداد کارگری و کارفرمایی
1:00
11
1:00
معین بودن نوع کار در قرارداد کارگر و کارفرمایی
1:00
12
1:00
مشخصات یک قرارداد خوب کار
1:00
13
1:00
مشخص بودن محل کار در قرارداد
1:00
14
1:00
مشخص بودن مدت زمان قرارداد
1:00
15
1:00
مدت زمان دوره آزمایشی کار
1:00
16
1:00
قواعد عامره روابط کارگر و کارفرما
1:00
17
1:00
مخالفت با قواعد عامره در قرارداد کارگر و کارفرما
1:00
18
1:00
بیان صادقانه نوع و میزان تخصص توسط کارگر
1:00
19
1:00
وظایف کارفرما
1:00
20
1:00
بیمه و غذای کارگر
1:00
21
1:00
چهار مورد مهم در قراردادنویسی بین کارگر و کارفرما
1:00
22
1:00
وجه الضمان قرارداد -۱
1:00
23
1:00
وجه الضمان قرارداد -۲
1:00
24
1:00
شخصیت طرفین قرارداد
1:00
25
1:00
اجرت المسما
1:00
26
1:00
اجرت المثل
1:00
27
1:00
تبعیت کارگر از کارفرما
1:00
28
1:00
تبعیت فنی و اقتصادی کارگر
1:00
29
1:00
منابع حقوق کار -۱
1:00
30
1:00
منابع حقوق کار -۲
1:00
31
1:00
منابع حقوق کار -۳
1:00
32
1:00
منابع حقوق کار -۴
1:00
33
1:00
انواع قرارداد کار
1:00
34
1:00
انعطاف پذیری در روابط کارگر و کارفرما
1:00
35
1:00
شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار -۱
1:00
36
1:00
شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار -۲
1:00
37
1:00
شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار -۳
1:00
38
1:00
اشکال در قصد و رضایت طرفین قرارداد با اکراه یا اشتباه
1:00
39
1:00
اکراه در قرارداد کاری
1:00
40
1:00
منظور از مشخص بودن موضوع کار و قرارداد
1:00
41
1:00
مشروعیت جهت معامله و کار
1:00
42
1:00
معلق شدن قراردادهای کاری -۱
1:00
43
1:00
معلق شدن قراردادهای کاری -۲
1:00
44
1:00
معلق شدن قراردادهای کاری -۳
1:00
45
1:00
موارد پایان قرارداد کار -۱
1:00
46
1:00
موارد پایان قرارداد کار -۲
1:00
47
1:00
موارد پایان قرارداد کار -۳
1:00
48
1:00
رفتار غیرقانونی و غیرموجه کارفرما
1:00
49
1:00
قوه قاهره در پایان یافتن قرارداد کار
1:00
قوانین کار و قرارداد کاری (49 درسنامه )
49 دقیقه
01
1:02
موارد مهم و کاربردی حق و تکلیف روابط بین کارگر و کارفرما
1:02
02
1:07
معانی کلمات کارگر، کارفرما و کارگاه
1:07
03
0:55
کارفرما کیست؟
0:55
04
1:00
حق السعی چیست؟
1:00
05
1:00
قرارداد به دو قسمت تقسیم می شود
1:00
06
1:00
پیش زمینه قرارداد
1:00
07
1:00
مشخص شدن موضوع کار و موضوع روابط در زمان عقد قرارداد
1:00
08
1:00
عقد قرارداد با کارفرما یا نماینده کارفرما
1:00
09
1:00
ممنوعیت به کارگیری اجباری افراد به کار
1:00
10
1:00
شرایط اساسی قرارداد کارگری و کارفرمایی
1:00
11
1:00
معین بودن نوع کار در قرارداد کارگر و کارفرمایی
1:00
12
1:00
مشخصات یک قرارداد خوب کار
1:00
13
1:00
مشخص بودن محل کار در قرارداد
1:00
14
1:00
مشخص بودن مدت زمان قرارداد
1:00
15
1:00
مدت زمان دوره آزمایشی کار
1:00
16
1:00
قواعد عامره روابط کارگر و کارفرما
1:00
17
1:00
مخالفت با قواعد عامره در قرارداد کارگر و کارفرما
1:00
18
1:00
بیان صادقانه نوع و میزان تخصص توسط کارگر
1:00
19
1:00
وظایف کارفرما
1:00
20
1:00
بیمه و غذای کارگر
1:00
21
1:00
چهار مورد مهم در قراردادنویسی بین کارگر و کارفرما
1:00
22
1:00
وجه الضمان قرارداد -۱
1:00
23
1:00
وجه الضمان قرارداد -۲
1:00
24
1:00
شخصیت طرفین قرارداد
1:00
25
1:00
اجرت المسما
1:00
26
1:00
اجرت المثل
1:00
27
1:00
تبعیت کارگر از کارفرما
1:00
28
1:00
تبعیت فنی و اقتصادی کارگر
1:00
29
1:00
منابع حقوق کار -۱
1:00
30
1:00
منابع حقوق کار -۲
1:00
31
1:00
منابع حقوق کار -۳
1:00
32
1:00
منابع حقوق کار -۴
1:00
33
1:00
انواع قرارداد کار
1:00
34
1:00
انعطاف پذیری در روابط کارگر و کارفرما
1:00
35
1:00
شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار -۱
1:00
36
1:00
شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار -۲
1:00
37
1:00
شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار -۳
1:00
38
1:00
اشکال در قصد و رضایت طرفین قرارداد با اکراه یا اشتباه
1:00
39
1:00
اکراه در قرارداد کاری
1:00
40
1:00
منظور از مشخص بودن موضوع کار و قرارداد
1:00
41
1:00
مشروعیت جهت معامله و کار
1:00
42
1:00
معلق شدن قراردادهای کاری -۱
1:00
43
1:00
معلق شدن قراردادهای کاری -۲
1:00
44
1:00
معلق شدن قراردادهای کاری -۳
1:00
45
1:00
موارد پایان قرارداد کار -۱
1:00
46
1:00
موارد پایان قرارداد کار -۲
1:00
47
1:00
موارد پایان قرارداد کار -۳
1:00
48
1:00
رفتار غیرقانونی و غیرموجه کارفرما
1:00
49
1:00
قوه قاهره در پایان یافتن قرارداد کار
1:00
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا